Kinopolis Freiberg

Chemnitzer Strasse 133
09599 Freiberg
Telefon: 03731/67 68 69